Reklamacje

 

Opis procedury reklamacyjnej:

1.Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia produktów bez wad.

2. Sprzedawca nie odpowiada za wady fizyczne produktów powstałe   w wyniku używania przez Kupującego w sposób   sprzeczny z jego  przeznaczeniem lub z zasadami użycia Produktu, w tym   zamieszczonymi przy opisie Produktu.

3. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem hermat.mhernik@gmail.com, lub w formie pisemnej na adres Hermat, ul. mjr Henryka Sucharskiego 7, 98-300 Wieluń.

4. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:
– imię i nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
– datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji oraz dowód zakupu bądź jego kopię,
– przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających reklamację.
Koszty związane z wysyłką wadliwego produktu ponosi Sprzedający.

5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed
rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej
uzupełnienie we wskazanym zakresie.

6. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Po
rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedawca może:
– dokonać wymiany produktu na nowy,
– naprawić powstałą wadę.

7. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na
adres poczty tradycyjnej.

8.    W przypadku gdy Kupującym jest Przedsiębiorca prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległości nie przysługuje

9.    W przypadku gdy Kupującym jest Przedsiębiorca, Sprzedawca odpowiada wobec Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.), z zastrzeżeniem postanowień poniższych:

Zwroty (odstąpienie od umowy):
Klient będący konsumentem może zwrócić zakupiony towar w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, bez podania przyczyny. Sprzedający zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności dla danej transakcji w tym koszt wysyłki. Zwracany produkt nie może posiadać śladów użytkowania. W celu zwrotu zakupionego towaru należy go odesłać na adres korespondencyjny, dołączając do przesyłki oprócz produktu: dowód zakupu, oraz pismo
informujące o odstąpieniu od umowy, zawierające:

– Imię i Nazwisko – Adres – adres e-mail – telefon kontaktowy – nazwa konta w serwisie Allegro za pośrednictwem którego został zrealizowany zakup – numer konta, na który wykonamy ew. zwrot pieniędzy. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. Zwrot na konto wykonywany jest do 14 dni od daty otrzymania oświadczenia od odstąpienia od umowy, jednak nie wcześnie niż po otrzymaniu zwracanego towaru.

RODO
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: HERMAT Mateusz Hernik, ul. Sucharskiego 7, 98-300 Wieluń, NIP 8322059948, REGON 380101577, tel. 604421620, email: info@hermat.com.pl

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia i Biuro rachunkowe

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego)

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy